Powrót do bloga

Regulamin Aktywacji na instargramie“#WybieramFujifilm"

Regulamin Aktywacji “#WybieramFujifilm"

Informacje ogólne

1. Organizatorem Aktywacji oraz Przekazującym Nagrody jest: BLUECLOUD

INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS: 0000720683, NIP:7010805507 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem jest FUJIFILM Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, NIP: 5272951901, REGON 388365169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000886989.

3. Udział w Aktywacji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Aktywacja będzie przeprowadzony na Instagramie

5. Organizator oświadcza, że Aktywacja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

6. Aktywacja „WybieramFujifilm” odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

Warunki uczestnictwa w Aktywacji

1. W Aktywacji mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

a) posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;

b) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Aktywacji jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ich przedstawiciela ustawowego może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej, przed przystąpieniem do Aktywacji po uprzednim przesłaniu przedmiotowej zgody na adres e-mail: konkursy@bluecloud.agency;

c) posiadają aktywne konto na Instagramie

d) wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Aktywacji.

2. W Aktywacji nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora i Fundatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Aktywacji, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.

3. Przed przystąpieniem do Aktywacji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, innowacyjność, przekaz poszczególnego dzieła, estetyka dzieła, zgodność realizacji etapu z założeniami Aktywacji oraz spełnienie warunków regulaminu dotyczących publikacji dzieła.

Zasady udziału w Aktywacji

1. Aktywacja rozpoczyna się dnia 01.07.2022 r. i kończy 31.03..2023 r. o godzinie 23:59.

2. Zadaniem każdego Uczestnika w Aktywacji (Dalej: Zadanie Aktywacyjne) jest opublikowanie zdjęcia na swoim profilu Instagram i dodanie w opisie  hashtaga #WybieramFujifilm

3. Profil użytkownika, na którym zostanie opublikowane zdjęcie musi być publiczny

4. Opublikowane zdjęcie musi być opublikowane w terminie trwającego Aktywacji.

5. Założenia Aktywacji:

Każde zdjęcie opublikowane na profilu Instagram opatrzone #WybieramFujifilm bierze udział w Aktywacji w danym miesiącu jego opublikowania zdjęcie może być o dowolnej tematyce, jednak nie może być obraźliwe i powszechnie uznane za wulgarne. Zdjęcia nie spełniające tego warunku, nie będą brane pod uwagę.

3 najlepsze zdjęcia, wybrane przez jury zostaną nagrodzone voucherem o wartości 100zł do wykorzystania na stronie: www.foto.fujifilm.pl.voucher zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres laureata. Laureat zobowiązany jest do  podania swojego adresu mailowego, poprzez kontakt na adres: konkursy@bluecloud.agency lub w wiadomości prywatnej na IG w ciągu 6 miesięcy zostanie wyłonionych 18 laureatów, którzy wykonali najciekawsze  zdjęcia i kwalifikują się do udziału w Aktywacji.

Nagroda w Aktywacji

1. Przekazującym nagrodę jest Fundator.

2. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Komisja Aktywacyjna, wyznaczone przez Organizatora i Fundatora.

3. Nagrodą w Aktywacji jest VOUCHER O WARTOŚCI 100 do wykorzystania na www.foto.fujifilm.pl. Każda wygrana to jeden voucher. Co miesiąc typujemy 3 laureatów.

4. Wygrana  w jednym miesiącu nie wyklucza wygrania jej w kolejnym miesiącu,co oznacza, że użytkownik może być nagrodzony kilkukrotnie w ciągu sześciu miesięcy trwania konkursu.

5. Komisja Aktywacyjna co miesiąc wybierze spośród Uczestników - 3 osoby, które zostaną Zwycięzcami Miesiąca w Aktywacji.

6. Organizator zastrzega możliwość braku wyboru zwycięzcy nagrody i zakończenia aktywacji w dowolnym momencie.

7. Zwycięzcy Aktywacji zostaną wyłonieni przez Komisje Aktywacyjną wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

8. Zwycięzcy nie mogą żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść praw do nagrody na osobę trzecią.

9. Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do Nagrody.

10. Wyniki Aktywacji będą ogłoszone w serwisie Instagram, znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/instax.poland/ do 10 dni roboczych po zakończeniu Aktywacji

11. Dodatkowo ze zwycięzcami Aktywacji Jury skontaktuje się również poprzez wiadomości prywatne na Instagram

12. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w terminie 14-30 dni (od czternastu do trzydziestu) dni roboczych od dnia potwierdzenia przez organizatora, iż laureat spełnił wymagania niniejszego regulaminu.

13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Aktywacji Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście, o którym mowa w niniejszym regulaminie zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

14. Organizator może także wykluczyć Uczestnika z Aktywacji w przypadku, kiedy poweźmie uzasadnione przypuszczenia, że uczestnik nie posiada praw do zamieszczonego zdjęcia lub postu, lub zamieszczone dzieło narusza prawa osoby trzeciej.

Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Aktywacji oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt I ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem “ FUJIFILM #WybieramFujifilm” przez cały czas trwania Aktywacji, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w przypadku Uczestników Aktywacji – 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy a w przypadku Zwycięzcy – 14 dni od daty otrzymania Nagrody.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Aktywacji, w tym Zwycięzców Aktywacji jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Aktywacji przetwarzane będą w celu realizacji Aktywacji. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników, wyrażonej poprzez akceptację niniejszego regulaminu i dokonanie zgłoszenia do udziału w Aktywacji.

3. Dane osobowe Uczestników przekazywane są Organizatorowi oraz mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Aktywacji, w tym w szczególności agencjom marketingowym prowadzącym Aktywację w imieniu Organizatora.

4. W związku z przetwarzaniem przez Fundatora i Organizatora danych osobowych,

Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora lub podmiotu przetwarzającego na rzecz administratora;

c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Aktywacji, jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie to brak możliwości udziału w Aktywacji i odebrania Nagrody.

7. Dane będą przechowywane do czasu, kiedy można zgłaszać reklamację, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia reklamacji.

8. Zwycięzca akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie do zamieszczanych komentarzy, zdjęć, postów oraz innych praw.

9. W przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń do Organizatora lub Fundatora, w związku z prawami do zdjęcia lub postu, wszelką odpowiedzialność za te roszczenia ponosi Uczestnik.

Prawa autorskie

1. Uczestnicy Aktywacji udzielają niniejszym licencji Organizatorowi na wykorzystywanie stworzonych przez Zwycięzcę treści w ramach niniejszej umowy.

2. Organizator ma prawo udzielać sublicencji.

3. Udzielenie licencji następuje na okres 24 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.

4. Licencja udzielana jest nieodpłatnie.

5. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.

6. Organizator może korzystać z treści na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego całości dzieła lub jego części,

b. w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami, całości dzieła lub jego części,

c. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak również w zakresie powielania, dystrybucji, emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, w odniesieniu do całości dzieła lub jego części,

d. w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej całości dzieła lub jego części,

w zakresie publicznego udostępniania dzieła lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f. w zakresie emisji dzieła lub jego części na antenie telewizyjnej oraz na stronach

internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego,

g. wprowadzenie do sieci Internet, na strony www oraz media społecznościowe,

całości dzieła lub jego części,

h. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 1-7.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Aktywacji na stronie: akademia.fujifilm.pl

2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Aktywacją rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego, opisanego w pkt V powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia

przez właściwy sąd powszechny.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Aktywacji.

4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Aktywacji, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram.

5. Organizator ma prawo do odwołania Aktywacji bez podania przyczyny.

6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Aktywacji.

7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

8. Poprzez zgłoszenie do Aktywacji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady Aktywacji zawarte w Regulaminie.